Op 13 december vond de kick-off plaats van ‘Heel Neij West beweegt’. Dit project is vanuit SportQube opgezet in samenwerking met een groot aantal deelnemers om het sporten en bewegen in de buurt te stimuleren. Wethouder Velthuis gaf het startsignaal. Jorg Radstake van NOC*NSF over SportQube: ‘Het is steeds weer genieten als ik hier binnenkom. Overdag, ’s morgens, zelfs op zondag, altijd wordt er gesport.’ Hij benadrukte dat de jeugd moet kunnen ontdekken wat ze zelf leuk vinden.

Met dit project krijgen de leerlingen van zes scholen een uitgebreid aanbod van judo, voetbal, free running, trampo-springen en turnen. Het doel is om het project in de toekomst structureel in te bedden in het beleid van de sportverenigingen en de scholen. Daarbij krijgen met name ook de kinderen uit gezinnen met lage inkomens hulp bij de opstap naar (meer) sport en bewegen.

Initiatiefnemer en organisator is Hazenkamp Gymsports. Het project is onderdeel van de landelijke regeling Sportimpuls, die sporten en bewegen in de buurt wil stimuleren. De nieuwe huisvesting in het gebouw van SportQube op sportpark de Dennen biedt hiervoor heel veel mogelijkheden.

Pascal Reinders (coordinator Sportimpuls) “Ik ben inmiddels al bij alle vier de basisscholen hier in de wijk geweest, de middelbare scholen volgen daarna. Komende weken komen de kinderen van de basisscholen met hun ouders hier binnen een kijkje nemen en laten we ze verder kennismaken met sport en de mogelijkheden van Stichting Leergeld”.

Sportimpuls
Sportimpuls is een subsidieregeling van het ministerie van VWS, die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen. Er bestaan verschillende categorieen, waaronder ‘Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten’.

SportQube als attractor
Hazenkamp Gymsport heeft hiervoor samen met Top Judo Nijmegen een sportimpuls aanvraag gedaan, met als titel “Heel Neij West beweegt”. Diverse spelers uit het Nijmeegse beweegmilieu slaan de handen ineen om de jeugd in lage inkomensgezinnen uit Nijmegen West middels de interventie schoolactieve vereniging lid te laten worden van een sportvereniging. Voor deze jeugd biedt het spiksplinternieuwe SportQube een extra impuls en stimulans om deel te nemen aan dit initiatief. Met deze interventie wordt beoogd in twee jaar tijd 1.200 kinderen en jongeren te kunnen bereiken, met als doel zoveel mogelijk kinderen structureel lid te laten worden bij één van de deelnemende (of andere) sportverenigingen.

De schoolactieve vereniging
Sportimpuls werkt op basis van nauwkeurig beschreven interventies. De interventie waarmee hier wordt gewerkt heet ‘de schoolactieve vereniging’. De interventie eigenaar is NOC*NSF. Het houdt het volgende in. In het onderwijs zijn alle jongeren in de leeftijd van 6-18 jaar te bereiken met de kracht van sport. Dat is ook nodig, want het blijkt nog steeds dat veel van deze jongeren onvoldoende sport en beweegt én dat zij ook steeds vaker in deze leeftijdsfase stoppen met sporten. Door sportverenigingen te stimuleren ‘schoolactief’ te worden, willen we bereiken dat de schoolgaande jeugd na schooltijd meer gaat en blijft sporten.

Maatwerkaanpak
De aanpak van een doorlopende leerlijn van binnen- naar buitenschools leren sporten en bewegen, vraagt echter wel om maatwerk bij de doelgroepen: 6 t/m 12 en 13 t/m 18-jarigen. Zo moeten kinderen in het primair onderwijs nog hun sport ontdekken en een sportkeuze maken om ook op latere leeftijd actief te blijven sporten en bewegen. Jongeren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs hebben vaak al geruime tijd actief gesport en dreigen juist in deze leeftijdsfase met sport te stoppen. Zij moeten behouden worden om te blijven sporten en bewegen.

De doorlopende leerlijn
Om jongeren kennis te laten maken met de sport en ze toe te leiden naar een sportaanbod bij een vereniging is een gefaseerde aanpak nodig. Deze doorlopende leerlijn bestaat uit een drietal fasen:
1. Kennismakingsactiviteiten onder schooltijd en in de schoolse setting (dus bij voorkeur in de gymzaal, sporthal of op de buitensportlocatie, die de school normaliter ook gebruikt), verzorgt door de (jeugd)trainers en de (vak)leerkracht,
2. Vervolgaanbod na schooltijd, in de schoolse setting door de (jeugd)trainer) aangeboden, waaraan de jongeren vrijwillig deel kunnen nemen;
3. Sportaanbod bij een vereniging, waarbij de jongeren met een passend sportaanbod van trainingen ook de vereniging kunnen ontdekken.

De deelnemers aan ‘Heel Neij West beweegt’ zijn:
– HAN, HAN Seneca, ROC Nijmegen
– Top Judo Nijmegen, Tomoda, SV Blauw Wit, Hazenkamp Gymsports
– Gemeente Nijmegen, Sportservice, Stichting Leergeld
– Mondial College, Het Rijks VMBO
– Het Octaaf, De Zonnewende, De Wieken, De Lanteerne.

In de ontwikkeling van sporttalent naar de absolute top zijn veel factoren en krachten van belang. Vaak wordt hierbij de focus gelegd op technische ontwikkeling, terwijl ook de sport generieke aspecten een grote invloed hebben op de sportprestaties en het welzijn van de sporters, zoals bijvoorbeeld voeding, mentale vaardigheden, blessure preventie en de duale carrière. Deze thema’s worden in de provincie Gelderland door Topsport Gelderland uitgezet volgens de landelijke richtlijnen en in opdracht van NOC*NSF. Kortom, Topsport Gelderland zet zich in voor de Gelderse talenten op het gebied van hun sport én hun persoonlijke ontwikkeling.

Naast de directe focus op de talentvolle sporter, heeft Topsport Gelderland ook de ambitie een zo optimaal mogelijke leeromgeving voor talentvolle sporters te creëren. Hiervoor zullen verschillende professionals samen moeten werken, om niet alleen het kind als sporter, maar ook als mens verder te helpen ontwikkelen. Topsport Gelderland is hierbij de “spin in het web” om diverse samenwerkingen te initiëren, te faciliteren en te structureren.

Topsport Gelderland binnen SportQube
De activiteiten van Topsport Gelderland binnen SportQube, waar Bart-Jan Lourens en Yannick van Harskamp invulling aan geven, zijn gericht op verschillende doelgroepen. Zij zijn voornamelijk op woensdag aanwezig in SportQube, maar zijn ook op andere momenten in de week bereikbaar. Hieronder staat aangegeven bij wie je met welke vraag, probleem of idee terecht kunt.

Bart-Jan Lourens
• Sportaanbieders met een hoge prestatie ambitie
• Breedtesporttalenten verder brengen in de ontwikkeling van hun sportieve carrière, van breedte naar topsport.
• Het identificeren en herkennen van sport- en beweegtalenten
bart-jan@topsportgelderland.nl / 0650074582

Yannick van Harskamp
• Individuele begeleiding talentvolle sporters (of ouders / trainers van deze sporters)
• Regionale bondsprogramma’s (RTC’s)
• Topsportgerichte onderwijsinstellingen en specialisten
yannick@topsportgelderland.nl / 0651892303

In juni 2013 is door verschillende partijen het projectplan ‘Talent Centraal Nijmegen’ ondertekend. Dit projectplan vormde de basis voor het huidige SportQube en het bevatte een gedeelde ambitie. Noem het een grote belofte aan de sport in de regio. ‘Door clustering van de juiste clubs en organisaties in een gezamenlijk te gebruiken accommodatie ontstaat een natuurlijke ‘vind- en broedplaats’ van kennis, onderzoek en innovatie’, zo luidt de letterlijke tekst uit dit plan. Nu SportQube het eerste trimester achter de rug heeft kunnen we de balans opmaken. Is het de broedplaats geworden die men voor ogen had?

In ieder geval zijn een aantal voorwaarden aanwezig. De partners die zich hebben aangesloten bij SportQube vormen een mix met een grote diversiteit. Topsport en breedtesport, onderwijs en wetenschap, medische begeleiding en onderzoek. Deze partners hebben ook een goede connectie met belangrijke organisaties in het werkveld van de sport, zoals bonden, NOC*NSF, Olympisch Netwerk, universiteit, hogeschool, ziekenhuis. Kennis en visie zijn ruimschoots aanwezig. Ook locale en provinciale overheden zijn meer dan geïnteresseerd en dragen hun steentje bij.

Een andere voorwaarde is de locatie. De architect heeft er alles aan gedaan om het concept te vertalen naar een architectonisch ontwerp. Het gebouw zorgt letterlijk voor onderlinge raakvlakken tussen de verschillende deelnemers. Alle ruimtes staan visueel met elkaar in verbinding. Er zijn veel glaspartijen van vloer tot plafond. Voor sporters en studenten in de sport is deze omgeving zeer stimulerend.

Samenwerking
De nabijheid van partners die complementair zijn heeft al een aantal mooie initiatieven opgeleverd.
Sportartsen bieden een planmatige medische begeleiding aan verenigingen, waarbij bewegingswetenschappers een deel van de keuringen doen en de resultaten op hun beurt weer gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden.
Een project voor Sport en Bewegen in de buurt waarbij de connectie wordt gemaakt tussen een groot aantal sportaanbieders en onderwijsinstellingen.
Uitwisseling van kennis over krachttraining tussen turnen, judo en rugby-trainers.

Visie
Deze voorbeelden zijn mogelijk door de clustering van verschillende disciplines op één locatie. En ze laten ook zien dat er een intentie is om gebruik te maken van elkaars expertise om uiteindelijk vooruit te komen in de sport. Toch is er meer nodig om echt te kunnen spreken van een ‘broedplaats’. Al lang voor de opening van het gebouw is het concept omarmd van een SportQube met een platformfunctie. Daarvoor is behalve spontane actie ook sturing nodig op grond van een gemeenschappelijke visie. En dat vraagt om enige mate van organisatie.

Agenda
Om invulling te geven aan de kennis- en innovatieplatform is een innovatieteam geformeerd. Dit team stelt, onder leiding van een kwartiermaker, een innovatieagenda op en werkt samen aan de doelstellingen van het projectplan. Voor de komende jaren is deze agenda gebaseerd op drie programmalijnen.

De eerste betreft sociale en technische innovaties. Sociale innovatie door allereerst de samenwerking te versterken tussen top- en breedtesport en een goed functionerend netwerk te creëren dat met talentontwikkeling en -herkenning bezig is. Technische innovatie door het betrekken van kennispartners en bedrijven.

De tweede programmalijn gaat over het creëren en delen van kennis. Daarbij is het koppelen van de juiste experts aan trainers en sporters een van de agendapunten.

En als derde staat op de agenda het stimuleren van een aanbod aan additionele diensten. Bijvoorbeeld een breedmotorisch beweegprogramma, of scholingstrajecten op het gebied van voeding, mentaal of gezondheid.

Dansvloer
Het bestuur van SportQube heeft zichzelf als taak gesteld om dit platform voor talentontwikkeling en sportinnovatie te stimuleren en te promoten. De actuele invulling komt van de partners of ruimer gezien van de deelnemers aan dit platform. Daarom worden er nu een reeks sessies georganiseerd waarbij de partners gezamenlijk werken aan deze agenda en om uiteindelijk nieuwe concrete projecten aan te pakken. Innovatie staat of valt bij de interactie op dit platform. Iemand noemde dit ‘de dansvloer’. En dat geeft goed weer dat fun en avontuur wezenlijke elementen zijn van innovatie. En misschien is dat wel de grootste aantrekkingskracht van het concept SportQube.

 

fotografie: Ben Vulkers, Zwolle

SportQube beschikt over een ultramoderne en spiksplinternieuwe sportlocatie gelegen op een centrale plek in Nijmegen. Er is een divers aanbod van sportzalen, lokalen en meeting rooms die gehuurd kunnen worden. SportQube wordt beheerd door stichting Talent Centraal Nijmegen in nauwe samenwerking met een aantal partners: Hazenkamp Gymsports, Topjudo Nijmegen, Rugby Academy Oost, HAN en ROC Nijmegen, fysiotherapie Bottendaal, de sportartsen van het CWZ en bewegingswetenschappers van HAN Seneca. Hierdoor is het team van SportQube in staat om maatwerk te leveren als het op verhuur aankomt: Alles is mogelijk van“kale” zaalhuur tot georganiseerde lessen en programma’s in een deel of het gehele gebouw, al dan niet in combinatie met een drank- en etens-arrangement.

Incidentele verhuur voor particulieren, verenigingen, bedrijven en scholen
Van kinderfeestjes tot (landelijke) wedstrijden, van een sportdag met de familie tot een sportdag met de hele school, van meerdaagse trainingsstages tot teamuitjes, in SportQube is het allemaal mogelijk. Op deze website lees je meer over de faciliteiten binnen SportQube of laat ons weten waar je naar op zoek bent via verhuur@sportqube.nl en we denken graag met je mee!

Structurele verhuur voor verenigingen, bedrijven of scholen.
Wil je graag structureel een zaal of sportruimte bij ons huren om bijvoorbeeld nieuwe sportlessen aan te bieden of het bestaande lesaanbod uit te breiden? Ook dat is mogelijk! SportQube hanteert als uitgangspunt dat iedere structurele huurder iets unieks en innovatiefs toevoegt aan het aanbod. Uniek of innovatief mag in de breedste zin van het woord gehanteerd worden: het mag gaan om een nieuw soort sport die in Nijmegen of Nederland nog relatief weinig wordt aangeboden, een unieke doelgroep of om een samenwerking met de partners van SportQube. We zijn bij uitstek geïnteresseerd in sportaanbieders die kruisverbanden leggen met de andere sporten die al beoefend worden in het pand of een rol zien voor de studenten Sport en Bewegen van de HAN of het ROC. Wil je structureel bij ons huren, laat het ons dan weten via verhuur@sportqube.nl

fotografie: Ben Vulkers, Zwolle