SportQube als platform voor sportinnovatie?

In juni 2013 is door verschillende partijen het projectplan ‘Talent Centraal Nijmegen’ ondertekend. Dit projectplan vormde de basis voor het huidige SportQube en het bevatte een gedeelde ambitie. Noem het een grote belofte aan de sport in de regio. ‘Door clustering van de juiste clubs en organisaties in een gezamenlijk te gebruiken accommodatie ontstaat een natuurlijke ‘vind- en broedplaats’ van kennis, onderzoek en innovatie’, zo luidt de letterlijke tekst uit dit plan. Nu SportQube het eerste trimester achter de rug heeft kunnen we de balans opmaken. Is het de broedplaats geworden die men voor ogen had?

In ieder geval zijn een aantal voorwaarden aanwezig. De partners die zich hebben aangesloten bij SportQube vormen een mix met een grote diversiteit. Topsport en breedtesport, onderwijs en wetenschap, medische begeleiding en onderzoek. Deze partners hebben ook een goede connectie met belangrijke organisaties in het werkveld van de sport, zoals bonden, NOC*NSF, Olympisch Netwerk, universiteit, hogeschool, ziekenhuis. Kennis en visie zijn ruimschoots aanwezig. Ook locale en provinciale overheden zijn meer dan geïnteresseerd en dragen hun steentje bij.

Een andere voorwaarde is de locatie. De architect heeft er alles aan gedaan om het concept te vertalen naar een architectonisch ontwerp. Het gebouw zorgt letterlijk voor onderlinge raakvlakken tussen de verschillende deelnemers. Alle ruimtes staan visueel met elkaar in verbinding. Er zijn veel glaspartijen van vloer tot plafond. Voor sporters en studenten in de sport is deze omgeving zeer stimulerend.

Samenwerking
De nabijheid van partners die complementair zijn heeft al een aantal mooie initiatieven opgeleverd.
Sportartsen bieden een planmatige medische begeleiding aan verenigingen, waarbij bewegingswetenschappers een deel van de keuringen doen en de resultaten op hun beurt weer gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden.
Een project voor Sport en Bewegen in de buurt waarbij de connectie wordt gemaakt tussen een groot aantal sportaanbieders en onderwijsinstellingen.
Uitwisseling van kennis over krachttraining tussen turnen, judo en rugby-trainers.

Visie
Deze voorbeelden zijn mogelijk door de clustering van verschillende disciplines op één locatie. En ze laten ook zien dat er een intentie is om gebruik te maken van elkaars expertise om uiteindelijk vooruit te komen in de sport. Toch is er meer nodig om echt te kunnen spreken van een ‘broedplaats’. Al lang voor de opening van het gebouw is het concept omarmd van een SportQube met een platformfunctie. Daarvoor is behalve spontane actie ook sturing nodig op grond van een gemeenschappelijke visie. En dat vraagt om enige mate van organisatie.

Agenda
Om invulling te geven aan de kennis- en innovatieplatform is een innovatieteam geformeerd. Dit team stelt, onder leiding van een kwartiermaker, een innovatieagenda op en werkt samen aan de doelstellingen van het projectplan. Voor de komende jaren is deze agenda gebaseerd op drie programmalijnen.

De eerste betreft sociale en technische innovaties. Sociale innovatie door allereerst de samenwerking te versterken tussen top- en breedtesport en een goed functionerend netwerk te creëren dat met talentontwikkeling en -herkenning bezig is. Technische innovatie door het betrekken van kennispartners en bedrijven.

De tweede programmalijn gaat over het creëren en delen van kennis. Daarbij is het koppelen van de juiste experts aan trainers en sporters een van de agendapunten.

En als derde staat op de agenda het stimuleren van een aanbod aan additionele diensten. Bijvoorbeeld een breedmotorisch beweegprogramma, of scholingstrajecten op het gebied van voeding, mentaal of gezondheid.

Dansvloer
Het bestuur van SportQube heeft zichzelf als taak gesteld om dit platform voor talentontwikkeling en sportinnovatie te stimuleren en te promoten. De actuele invulling komt van de partners of ruimer gezien van de deelnemers aan dit platform. Daarom worden er nu een reeks sessies georganiseerd waarbij de partners gezamenlijk werken aan deze agenda en om uiteindelijk nieuwe concrete projecten aan te pakken. Innovatie staat of valt bij de interactie op dit platform. Iemand noemde dit ‘de dansvloer’. En dat geeft goed weer dat fun en avontuur wezenlijke elementen zijn van innovatie. En misschien is dat wel de grootste aantrekkingskracht van het concept SportQube.

 

fotografie: Ben Vulkers, Zwolle